HOOFDSTUK 1 : VERENIGING EN LEDEN

Artikel 1

Op 16 november 1923 werd aan de Rijksuniversiteit Gent een vereniging gesticht onder de benaming ” Vlaamsche Economische Kring “.

De vereniging neemt heden de naam ” Vlaamse Economische Kring (VEK) ” aan.

De zetel van de vereniging is gevestigd te 9000 GENT, Kramersplein 15.

Lid van de vereniging kunnen worden : Alle studenten aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit Gent. Alle studenten die regelmatig voor de duur van één academiejaar ingeschreven zijn aan een faculteit van de Universiteit Gent

De vereniging is de representatieve vereniging van alle opleidingen aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Artikel 2

De leden dienen in het bezit te zijn van een lidkaart van de vereniging. De bijdrag van het lidmaatschap wordt elk jaar bij het begin van het academiejaar door het bestuur vastgelegd.

Artikel 3

De vereniging heeft als doel : Het in stand houden en bevorderen van de contacten tussen de leden.
Waardering van de diploma’s van alle opleidingen aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde te verruimen en te verbeteren.

De belangen van de leden, in het kader van VEK-activiteiten, naar best vermogen te verdedigen.

De vertegenwoordiging van de leden bij de faculteit, de Universiteit, de publieke opinie, de arbeidsmarkt, andere universiteiten en verenigingen die zich tot doel stellen een bijdrage te leveren aan de verbetering van de economische activiteiten.

Artikel 4

De vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5

De Vlaamse Economische Kring staat buiten alle politieke partijen en groeperingen. De vereniging is in politiek - en religieus - ideologisch opzicht neutraal.

Artikel 6

De vereniging bestaat uit erevoorzitters, ereleden, het bestuur en de gewone leden.

Artikel 7

Het erelidmaatschap voor het leven kan aangeboden worden door het bestuur van de VEK aan de professoren van de Universiteit Gent en aan alle personen die begaan zijn met en zich inzetten voor de bloei van de vereniging.

Artikel 8

Het erevoorzitterschap kan aangeboden worden door het bestuur van de VEK aan oud-voorzitters die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt ter verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging.

Artikel 9

Personen die zich uitdrukkelijk schade veroorzaken aan de vereniging kunnen van het lidmaatschap en elke deelname aan een VEK-activiteit uitgesloten worden. Deze uitsluiting wordt beslist door 2/3 meerderheid in het bestuur.

HOOFDSTUK 2 : HET BESTUUR

1.Algemeen

Artikel 10

Het bestuur telt minstens 6 leden waaronder een praeses, vice-praeses, penningmeester en een PR-praeses.

Artikel 11

De praeses, vice-praeses en penningmeester moeten minstens één jaar bestuurs-ervaring hebben in de vereniging en dat gedurende de 2 jaar voorafgaande aan hun aanstelling der taken. Indien minder dan 6 leden van het oude bestuur in het nieuwe bestuur zetelen dan geldt de voorwaarde van 1 jaar ervaring niet voor de vice-praeses.

Artikel 12

Het bestuur van de vereniging : leidt de zaken van de vereniging en leidt het dagelijks bestuur ervan, zoals door de algemene vergadering voorgesteld maakt de rekeningen op van het voorbije dienstjaar maakt een verslag van alle activiteiten op.

Artikel 13

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de omstandigheden dat wensen. De datum van de vergadering wordt steeds aan het einde van de vorige vergadering vastgelegd. In uitzonderlijke omstandigheden roept de praeses het bestuur bijeen.

Artikel 14

Het bestuur wordt gehouden onder voorzitterschap van de praeses. Bij diens afwezigheid, ziekte, overlijden, ontslag, ontslagname of motie van wantrouwen wordt zijn functie waargenomen door de vice-praeses. Bij onbeschikbaarheid van de vice-praeses duidt het bestuur een bestuurslid aan om als waarnemend voorzitter te zetelen. Als de vice-voorzitter door een gewone meerderheid in het bestuur onbekwaam bevonden wordt, wordt er door het bestuur intern een nieuwe praeses verkozen. In beide laatste gevallen is artikel 11 niet bindend.

Artikel 15

Het bestuur neemt zijn beslissingen met een gewone meerderheid van stemmen, tenzij anders vermeld in de statuten. Bij staking van stemmen gaat het bestuur over tot een tweede stemronde. Bij staking van stemmen in de tweede stemronde is de stem van de praeses doorslaggevend.

Artikel 16

De leden van het bestuur dienen hun functie naar best vermogen uit te voeren en steeds de algemene belangen en taken van de vereniging te behartigen.

Artikel 17

Het bestuur blijft minstens in functie tot het einde van het academiejaar (proclamatie van de geslaagden) en ten langste tot de dag volgend op de verkiezingen van het nieuwe bestuur, indien deze verkiezingen na het einde van het academiejaar vallen.

Artikel 18

Bij het aantreden van het nieuwe bestuur worden de taken van elk bestuurslid zo goed mogelijk omschreven. Deze omschrijving wordt opgenomen in de notulen van de vergadering.

2. Verkiezing van het bestuur

Artikel 19

Het bestuur is belast met het organiseren van de verkiezingen voor het nieuwe bestuur van volgend academiejaar binnen beperkingen in deze afdeling (Hfst 2.2) vermeld.

Artikel 20

De kandidatuur (kandidaatstelling) voor het nieuwe bestuur kan enkel gebeuren zoals beschreven in onderstaande procedure.
Het bestuur bepaalt de datum van de algemene verkiezingen alsook de dag van de kandidaatselling. Deze dag valt minstens 7 dagen voor de eigenlijke verkiezingen.

De kandidaatstelling voor een nieuw bestuur moet gebeuren onder de vorm van het indienen van een bestuurslijst bij de huidige voorzitter op vastgestelde datum.

Het huidige bestuur bepaalt de bestuursfuncties die minimaal op de bestuurslijst aanwezig moeten zijn. Het maximaal aantal bestuursleden dient in overeenstemming te zijn met de heersende regels binnen het FK (faculteitenkonvent). Deze bepalingen worden bekendgemaakt minstens 7 dagen voor de dag van de kandidatuurstelling.

Kunnen zich kandidaat stellen op een lijst : zij die ingeschreven zijn aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit en in de eerste bachelor van deze opleiding geslaagd zijn op datum van in werking treding van het nieuw bestuur (cfr. artikel 17). Leden van de eerste bachelor kunnen zich kandidaat stellen op een lijst. De lijst dient echter te voorzien in evenveel opvolgers als er kandidaten zijn uit de eerste bachelor. Het huidige bestuur heeft recht op een coöptatie van 1/3 van het bestuur (cfr. artikel 47 van de statuten van het FK).

Is dus als lijst te beschouwen : elke formatie van verkiesbare leden die in een gezamelijke verklaring, persoonlijk door elk lid ondertekend, hun kandidatuur kenbaar maken voor de verschillende functies, op voorwaarde dat de formatie (kandidatuurstelling) volledig voldoet aan de bepalingen in Hfst II én aan artikels 10 en 11 van deze statuten.

Artikel 22

De datum der verkiezingen, de lijsten der kandidaten, de plaats en tijdstip der verkiezingen worden aan de leden bekendgemaakt door het oud bestuur.

Artikel 23

De stemming is geheim, stemgerechtigden zijn de personen beschouwd in artikel 20.

Artikel 24

In geval er meerdere lijsten opkomen dienen de stemgerechtigden tijdens de verkiezingen hun voorkeur uit te spreken voor één van de lijsten.
Indien er slechts één lijst opkomt, dan dienen de stemgerechtden hun voor- of afkeur uit te spreken over de lijst. Als een meerderheid der stemmen de enige lijst afkeurt dienen er nieuwe verkiezingen uitgeschreven te worden. Komen er geen andere dan de oorspronkelijke lijst binnen de vier dagen na de verkiezingen hun kandidatuurstelling indienen, dan wordt de eerste lijst als verkozen beschouwd.

Artikel 25

Een motie van wantrouwen tegen een bestuurslid verloopt volgens volgende procedure : een motie van wantrouwen wordt ingediend op de bestuursvergadering. Op dezelfde vergadering wordt met gewone meerderheid beslist over de ontvankelijkheid van de motie. Wordt de motie ontvankelijk verklaard dan dient ze binnen de 6 werkdagen weer samen te komen in buitengewone zitting. Op deze buitengewone vergadering krijgen de bertrokken partijen de kans om hun standpunten te verdedigen. Na de uiteeenzetting van de standpunten wordt overgegaan tot een geheime stemming. De motie van wantrouwen moet worden goedgekeurd met een 2/3 meerderheid. Tegen de beslissing van deze buitengewonen bestuursvergadering is geen verder beroep mogelijk. Het dagelijks bestuur van het FK wordt zo snel mogelijk van deze beslissing op de hoogte gebracht. Een vervanger kan door het bestuur worden aangeduid.